Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

4. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

2) Sprzedawca lub Usługodawca: Ireneusz Nowicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Zakupy" Ireneusz Nowicki, ul. Żytnia 24F/6, 75-818 Koszalin, NIP 6691116463, REGON 381242624, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3) Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://zakupykoszalin.pl/, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

12) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres ul. Żytnia 24F, 75-818 Koszalin., adres poczty elektronicznej zakupykoszalin24@gmail.com, numer telefonu 572316459.

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Sklep Internetowy,

2) Newsletter,

3) Opiniowanie (komentowanie),

4) Konto.

3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 

§ 1 Konto.

 

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: zakupykoszalin24@gmail.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Żytnia 24F/6 , 75-818 Koszalin.

 

§ 2. Newsletter

 

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania
adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: zakupykoszalin24@gmail.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Żytnia 24F/6 , 75-818 Koszalin.

 

§ 3. Opinie

 

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 

§ 1.Zamawianie Towarów

 

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Serwisu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Sklep, Bar, Aptekę lub Restaurację, gdzie chce dokonać zakupów i kompletuje zamówienie poprzez dodanie Towarów do koszyka. Po zakończeniu zakupów Klient wybiera formę płatności, termin dostawy oraz podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zatwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

3. Zamówienie uznaje się za skuteczne złożone, a umowa za zawarta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być dostarczony i adres e-mail oraz uiści kwotę stanowiącą równowartość kosztów usługi . W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub prawidłowe, Usługodawca lub Mobilny Dostawca skontaktuje się z Klientem celem uzupełnienia danych. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia. W sytuacji, gdy została pobrana wskazana wyżej kwota, zwracana jest ona Klientowi w całości.

4. Jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę VAT powinien:

a) Zgłosić to w formularzu zamówienia,

b) Podać dane wymagane do jej wystawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. W celu ułatwiania procesu składania zamówienia, Serwis zapamiętuje dane Klienta. W trakcie składania zamówienia Klient może założyć konto w Serwisie, podając hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

7. Po złożeniu przez Klienta kompletnego Zamówienia i uiszczeniu określonej w punkcie 3. kwoty (w przypadku płatności przelewem internetowym) otrzyma on automatyczną odpowiedź z Serwisu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia, wykaz zamawianych Towarów w poszczególnych Sklepach, Barach, Aptekach i Restauracjach wraz z przyporządkowanymi indywidualnie Cenami towarów oraz kosztami dostawy, a także informację o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia.

8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania przez Usługodawcę z systemu płatności elektronicznych potwierdzenia wpłaty przez Klienta określonej w punkcie 3. kwoty (W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy).

9. Do każdego zrealizowanego zakupu wystawiany jest paragon, który Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Na wyraźne życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

10. Cena Towaru jest wiążąca od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Cen towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.

 

§ 2. Płatności

 

1. W celu potwierdzenia dokonania Zamówienia i jego realizacji Klient uiszcza kwotę odpowiadającą sumie Cen towarów i kosztów dostawy wynikających z zamówienia złożonego na Towary, ze wskazanego przez Klienta Sklepu, Baru, Apteki lub Restauracji.

2. Płatność następuje za pośrednictwem jednej z czterech metod:

a) Za pomocą terminala płatniczego i karty płatniczej u Mobilnego Dostawcy przy dostarczeniu Towarów.

b) Za pomocą przelewu internetowego lub płatności kartą płatniczą. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.

Obsługiwane karty płatnicze:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

c) Za pomocą przelewu internetowego w serwisie imoje. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności imoje.

d) Za pomocą gotówki, którą przyjmuje Mobilny Dostawca przy dostarczeniu Towarów.

3. W sytuacji, gdy kwota wskazana w punkcie 1 jest wyższa niż kwota odpowiadająca sumie Kosztów dostawy i Cen towarów faktycznie dostarczonych do klienta - w szczególności, gdy zakupione zostaną: mniejsza ilość Towarów na wagę, tańszy zamiennik Towaru lub Towar ani zamiennik nie zostanie zakupiony, pobrana nadwyżka jest niezwłocznie zwracana Klientowi. W sytuacji, gdy pobrana nadwyżka nie przekracza kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty) z przyczyn technicznych związanych z obsługą zwrotów płatności, nie jest ona zwracana Klientowi.

4. W sytuacji, gdy kwota wskazana w punkcie 1 jest niższa niż kwota odpowiadająca sumie Kosztów dostawy i Cen towarów faktycznie dostarczonych do klienta – w szczególności, gdy zakupione zostaną: większa ilość Towarów na wagę lub droższy zamiennik Towaru, Klient zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę niezwłocznie za pomocą gotówki lub karty płatniczej, nie później niż z chwilą wydania mu zamówionych Towarów. Zakup zamienników zamówionych Towarów oraz zakup Towarów, których cena lub waga jest wyższa niż cena lub waga podana w Serwisie jest telefonicznie uzgadniany przez Mobilnego Dostawcę z Klientem.

5. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane, w przypadku płatności z góry przelewem internetowym lub kartą płatniczą, Klientowi niezwłocznie zwracane są wszystkie środki.

 

§ 3. Dostawa

 

1. Towar dostarczany jest przez Mobilnego Dostawcę zgodnie z terminem podanym w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa powyżej. Jest to orientacyjny czas wybrania Towarów przez Mobilnego Dostawcę w danym Sklepie, Barze, Aptece lub Restauracji, ich zakupu i dostarczenia pod wskazany adres. Rzeczywisty czas dostawy Towarów może być dłuższy od podanego w potwierdzeniu maksymalnie o 30 minut.

2. Zamówienia złożone w momencie, w którym nie jest już możliwa ich realizacja w dniu ich złożenia z uwagi na godziny otwarcia danego Sklepu, Baru, Apteki lub Restauracji będą anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany. Jednak na życzenie Klienta mogą być zrealizowane w kolejnym dniu, w którym dany Sklep, Bar, Apteka lub Restauracja będzie czynna.

3. Zamówienia, które zawierają wyłącznie Towary, które w danym momencie nie są dostępne w Sklepie, Barze, Aptece lub Restauracji i Klient nie dokona wyboru zamienników, zostaną anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

4. W sytuacji, gdy w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, przewidziany czas dostarczenia Towarów różnić się będzie od czasu określonego w punkcie 1, Usługodawca lub Mobilny Dostawca skontaktują się z Klientem w celu poinformowania o zmianie oraz ustalenia czy Klient akceptuje nowy, przewidywany czas dostawy lub bez ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym kosztów anuluje Zamówienie.

5. Koszt dostawy ponosi Klient i może się on różnić ze względu na miejsce dostawy. Usługodawca może odstąpić w uzasadnionych przypadkach od poboru od Klienta kosztów dostawy.

6. Koszt dostawy obliczany jest po podaniu przez Klienta adresu pocztowego, w której realizowana ma być dostawa.

 

§ 4. Dodatkowe informacje dla Konsumenta1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).ROZDZIAŁ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

 

1. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., dalej: Ustawa), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2. Mając na uwadze przepisy powołane w punkcie 1, Klient ma prawo odstąpić od umowy z Usługodawcą do czasu wykonania jego usługi tj. do czasu poinformowania go o przyjęciu Zamówienia przez Mobilnego Dostawcę. W celu odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie musi poinformować Usługobiorcę o odstąpieniu od umowy poprzez kontakt za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje zgłaszane są drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu lub na podany w Serwisie adres e-mail. Jeśli reklamacja dotyczy właściwości dostarczonego Towaru, należy ją złożyć nie później niż w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla skorzystania z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku zgłaszanych przez Klienta problemów z realizacją zamówienia przez Mobilnego Dostawcę lub bezpośrednio związanych z Towarami nabytymi przez niego w imieniu Klienta w Sklepie lub Restauracji, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające Klienta.

5. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:

a) Adres e-mail,

b) Datę zamówienia,

c) Uzasadnienie reklamacji wraz z wyraźnym wskazaniem czego reklamacja dotyczy (właściwości Towaru, usługi Mobilnego Dostawcy, usługi Usługodawcy).

6. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi świadczonej przez niego) lub podjętych krokach (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi Mobilnego Dostawcy lub właściwości Towaru) drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.

7. W przypadku reklamacji dotyczących nabytych Towarów lub usług Mobilnego Dostawcy, Usługodawca jest podmiotem kontaktowym dla Klienta w zakresie przyjęcia, edycji i przekazu reklamacji do danego Mobilnego Dostawcy, Sklepu, Baru, Apteki lub Restauracji, pośrednicząc w procesie rozpatrywania reklamacji.

8. Klient może także, wedle swego wyboru, skierować reklamację bezpośrednio do Sklepu, Baru, Apteki, Restauracji lub danego Mobilnego Dostawcy obsługującego dane zamówienie. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie ogranicza Klienta w korzystaniu z jego praw do skorzystania z rękojmi, gwarancji lub prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem, Barem, Apteką lub Restauracją. W trosce o należytą jakość obsługi Klienta, Usługodawca powinien zostać przez Klienta o tym fakcie poinformowany, by zadbać o korzystne dla Klienta rozpatrzenie reklamacji. Wydruk skanu paragonu stanowi dowód zakupu będący podstawą reklamacji Towarów w Sklepie, Barze, Aptece lub Restauracji. Na życzenie Klienta Usługodawca dostarczy Klientowi wydruk paragonu otrzymany w Sklepie, Barze, Aptece lub Restauracji.

 

ROZDZIAŁ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://zakupykoszalin.pl/ stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://zakupykoszalin.pl/ bez zgody właściciela jest zabronione.ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl